Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-03-31

Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Om du är kund, abonnent eller bara besöker vår hemsida gäller denna policy för dig. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

2. Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Thomas Skivor med Organisationsnummer 590624-2119 och postadress Sancta Birgittagatan 18, 702 14 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Thomas Skivor tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Thomas Skivor som ansvarar för att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Thomas Skivor samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, efternamn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
 • Identifikationsnummer , dvs. personnummer eller organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.
 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
 • Användargenererade data om din interaktion med Thomas Skivor via marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem) och platsinformation.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

 1. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Thomas HiFi och kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig när du:
  1. Genomför en beställning
  2. Besöker Thomas Skivor’s hemsida
  3. Klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig
  4. Är i kontakt med Thomas och när du på annat sätt har kontakt och lämnar uppgifter om dig.

 2. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC.
 3. Vi samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats för att du ska kunna beställa våra produkter och tjänster. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i vår cookiepolicy .

4. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Thomas Skivor samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika syften. Dessa syfte sätter gränserna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi dom olika syftena med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive syfte. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera syften.

 1. Hantera beställningar och köp

  Behandling av personuppgifter för detta syfte omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och kontrollera din ålder, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

  Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och beställningen kan inte slutföras.
 2. Tillhandahålla och hantera medlemskonto

  Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.
 3. Hantera ärenden som kommer in till våra supportfunktioner

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.
 4. Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av verksamheten

  Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Thomas Skivor ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som samlas in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.
 5. Förhindra, förebygga och förhindra brott inom ramen för vår verksamhet

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av Medlemskonton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. När du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, m.m. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.
 6. Utvärdera, utveckla och förbättra tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, förbättra vårt kunderbjudande (t.ex. utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Thomas Skivor tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Thomas HiFi generella analyser i aggregerad form, dvs. ej på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

6. Under vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

För att Thomas Skivor ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

 1. Rättslig förpliktelse

  Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Thomas HiFi, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
 2. Berättigat intresse

  Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Thomas HiFi bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra externt missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Thomas HiFi även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

1 Thomas Skivor kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Thomas Skivor komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Namn
Personnummer
Postadress
Mobilnummer
E-postadress